• Facebook
  • Line
  • Youtube
  • Youtube
  • Youtube
 • Archives for Blog
  Dscf2650

  โครงการก่อสร้างโรงงาน คลังสินค้า มีงานด้านไหนบ้าง?

  การให้บริการรับเหมาก่อสร้างโรงงานและก่อสร้างโกดังเก็บสินค้านั้น ผู้รับเหมาจะมีการวางแผนงานก่อสร้างเอาไว้อย่างชัดเจน โดยอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละราย แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีการแบ่งงานออกเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ 1. งานด้านสถาปัตยกรรม…

  Read more
  คลังสินค้า I Ii Sp24 210118 0

  ผลกระทบ – การปรับตัวของธุรกิจก่อสร้างในยุคโควิด

  ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสถานการณ์โควิดส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจจริง ๆ หลายคนไม่สามารถทำมาหากินได้อย่างปกติ ทำให้ไม่มีรายได้เข้ามา เพื่อนำไปจับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้มากเท่าเดิม ยิ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ต้องมีมาตรการเฝ้าระวังที่เข้มงวดขึ้นไปด้วย จนกระทบต่อจำนวนลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนธุรกิจของคุณ…

  Read more
  Gallery 17022020 172531 1

  คุณสมบัติของผู้ให้บริการรับเหมาที่มีประสิทธิภาพ

  ในการก่อสร้างอาคารแต่ละครั้งแม้จะเป็นบ้านหลังเล็ก ๆ ก็ต้องมีเรื่องของเงินทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นหากเลือกใช้บริการบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ไม่มีประสิทธิภาพก็อาจทำให้งานของคุณล่าช้าหรือออกมาแย่กว่าที่คาดคิดเอาไว้ ด้วยเหตุนี้ก่อนการเลือกจ้าง…

  Read more
  Gallery 17022020 173054 1

  4 ข้อพิจารณา เลือกผู้รับเหมาให้คุ้มค่า กับงานก่อสร้างของคุณ

  เลือกผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างอย่างไรให้ตอบโจทย์ คุ้มค่ากับการลงทุน ไม่ว่าเวลาผ่านมากี่ยุคสมัย งานรับเหมาก่อสร้างยังคงมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของคนเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนหนึ่งเพราะการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย อาคารบ้านเรือน สำนักงานต่าง ๆ นั้นจำเป็นต้องใช้บริการกับผู้มีประสบการณ์ น่าเชื่อถือ…

  Read more